International Yoga Day 2019

YogaFestival, solstizio 21 giugno 2019
YogaFestival, solstizio 21 giugno 2019